ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

ALGEMEEN

 

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd: de “Algemene Voorwaarden”) worden gehanteerd door:

 

BVBA ECS SOLUTIONS

 

Josephine Charlottestraat 7

2550 Kontich

 

BTW nr.: BE 0719.694.666

 

e-mail: info@ecs-solutions.be

tel.: +32485/97.72.51 en +32486/32.30.55

 

Hierna genoemd: “ECS SOLUTIONS

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte uitgegeven door ECS SOLUTIONS (hierna genoemd: de “Offerte”) en elke overeenkomst die u (hierna genoemd: de “Klant”) sluit met ECS SOLUTIONS in het kader van uit te voeren verbouwings- en/of renovatiewerken (hierna genoemd: de “Overeenkomst”).

 

 1. De Overeenkomst komt tot stand vanaf de tijdige aanvaarding door de Klant van de Offerte. De Offerte is slechts bindend ten aanzien van ECS SOLUTIONS gedurende een termijn van 1 (één) maand te rekenen vanaf de datum van de Offerte.

 

 1. Door de aanvaarding van de Offerte, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

 

 1. De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment eenzijdig gewijzigd worden door ECS SOLUTIONS. De Algemene Voorwaarden van kracht op het moment van de aanvaarding van de Offerte door de Klant blijven echter van toepassing op de Overeenkomst van de Klant.

 

 1. Enkel deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Eventueel door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

UITVOERING VAN DE WERKEN

 

 1. ECS SOLUTIONS verbindt zich de werken uit te voeren volgens de overeengekomen instructies van de Klant en volgens de regels van de kunst.

 

 1. De Klant dient ervoor te zorgen dat het werkterrein beschikbaar en toegankelijk is, bij gebreke waarvan ECS SOLUTIONS de werken niet kan aanvatten / voortzetten. De Klant geeft ECS SOLUTIONS alle nodige en nuttige inlichtingen in verband met het werkterrein en waarschuwt ECS SOLUTIONS voor bijzondere risico’s. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen tussen de Klant en ECS SOLUTIONS, staat de Klant in voor alle noodzakelijke vergunningen.

 

 1. Indien specifieke materialen en/of goederen door ECS SOLUTIONS worden aangekocht in het kader van de Offerte van de Klant, dan wel op verzoek van de Klant, worden deze steeds aan de Klant doorgerekend, ook indien deze niet langer noodzakelijk zijn / niet worden gebruikt.

 

UITVOERINGSTERMIJN EN LEVERING

 

 1. De werken worden door ECS SOLUTIONS uitgevoerd binnen de met de Klant overeengekomen uitvoeringstermijn. Bij gebreke hieraan, worden de werken uitgevoerd binnen een redelijke termijn, rekening houdend met de aard en de omstandigheden van de werken. ECS SOLUTIONS kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging in de uitvoering als gevolg van een situatie die valt onder artikel 31 van de Algemene Voorwaarden.

 

 1. De levering vindt plaats op het moment dat ECS SOLUTIONS de Klant in kennis stelt dat de werken zijn uitgevoerd (hierna genoemd: de “Levering”). Deze kennisgeving geldt aldus als beëindiging van de werken en doet de uitvoeringstermijn stoppen met lopen.

 

 1. De oplevering vindt plaats door de uitdrukkelijke, dan wel stilzwijgende aanvaarding van de werken door de Klant (hierna genoemd: de “Oplevering”). De Klant wordt geacht de werken stilzwijgend te aanvaarden indien de Klant niet binnen de 5 (vijf) kalenderdagen te rekenen vanaf de Levering schriftelijk melding maakt van enige zichtbare gebreken / niet-conformiteit van de werken. De Oplevering doet aldus alle rechten van de Klant m.b.t. enige zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit van de werken vervallen.

 

PRIJZEN EN BETALING

 

 1. Na de aanvaarding van de Offerte door de Klant, bezorgt ECS SOLUTIONS aan de Klant een voorschotfactuur ten belope van 30% (dertig procent) van het totaalbedrag (incl. BTW) vermeld op de Offerte, tenzij anders overeengekomen tussen ECS SOLUTIONS en de Klant.

 

 1. Na de Levering bezorgt ECS SOLUTIONS aan de Klant een eindfactuur voor het saldo dat overblijft na betaling van het voorschot vermeld in artikel 13 van de Algemene Voorwaarden, tenzij anders overeengekomen tussen ECS SOLUTIONS en de Klant.

 

 1. Indien meerwerken dienen te worden uitgevoerd die niet inbegrepen waren in de prijs vermeld op de Offerte, worden deze meerwerken bijkomend in regie aangerekend op de eindfactuur, tenzij anders overeengekomen tussen ECS SOLUTIONS en de Klant. ECS SOLUTIONS heeft echter het recht hiervoor een bijkomend voorschot te vragen ten belope van 30% (dertig procent) van het totaalbedrag (incl. BTW) voor deze meerwerken. Hetzelfde geldt voor eventuele kosten verbonden aan veiligheidsmaatregelen die dienen te worden genomen door ECS SOLUTIONS in functie van het betreffende terrein van de Klant en/of wegsignalisatie die dient te worden voorzien door ECS SOLUTIONS in functie van het betreffende terrein van de Klant. Eventueel door de Klant gevraagde meerwerken kunnen een invloed hebben op de overeengekomen uitvoeringstermijn zoals vermeld in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden, waarvan ECS SOLUTIONS de Klant voorafgaandelijk zal verwittigen. ECS SOLUTIONS kan in geen geval aansprakelijk zijn voor enige vertraging in de uitvoering als gevolg van door de Klant gevraagde meerwerken.

 

 1. ECS SOLUTIONS is voor de bepaling van haar prijzen afhankelijk van de prijzen voor materialen en/of goederen van haar leveranciers. Indien de leveranciers van ECS SOLUTIONS prijsverhogingen toepassen, behoudt ECS SOLUTIONS zich het recht voor deze prijsverhogingen door te rekenen aan de Klant.

 

 1. Indien de Klant niet tijdig overgaat tot betaling van een voorschotfactuur, dan wel een tussentijdse factuur van ECS SOLUTIONS conform de betaalgegevens daarop vermeld, heeft ECS SOLUTIONS het recht de uitvoering van de werken op te schorten zolang de Klant niet tot betaling overgaat. De overeengekomen uitvoeringstermijn zoals vermeld in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden wordt in dat geval verlengd met de periode van opschorting.

 

 1. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen de betalingstermijnen vermeld in deze Algemene Voorwaarden is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% (één procent) per maand op het nog verschuldigde bedrag.

 

 1. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen de betalingstermijnen vermeld in deze Algemene Voorwaarden is bovendien van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% (tien procent) op het betreffende totaalbedrag, met een minimum van 60,00 EUR (zestig euro).

 

 1. Indien de Klant verwikkeld raakt in een procedure van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling of enige andere soortgelijke procedure die het vertrouwen van ECS SOLUTIONS in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane betalingsverbintenissen onmogelijk maakt, behoudt ECS SOLUTIONS zich het recht voor bijkomende waarborgen van de Klant te eisen (bijv. bijkomend voorschot) en in tussentijd de uitvoering van de werken op te schorten. Indien de Klant de gevraagde bijkomende waarborgen niet kan geven, heeft ECS SOLUTIONS het recht de Overeenkomst te annuleren, zonder enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn. In voorkomend geval dienen reeds uitgevoerde werken steeds volledig betaald te worden door de Klant.

 

ANNULERING EN HERROEPING

 

 1. Behoudens overmacht en het bepaalde in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden, kan de Overeenkomst niet geannuleerd worden door de Klant, noch door ECS SOLUTIONS. Indien de Klant, dan wel ECS SOLUTIONS toch overgaat tot annulering van de Overeenkomst, is de Klant, dan wel ECS SOLUTIONS een opzegvergoeding verschuldigd gelijk aan 30% (dertig procent) van het totaalbedrag vermeld op de Offerte. In voorkomend geval dienen reeds uitgevoerde werken steeds volledig betaald te worden door de Klant.

 

 1. Artikel 21 van de Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan het herroepingsrecht dat bestaat in hoofde van de Klant indien deze wordt beschouwd als een consument conform art. I.1, 2° WER én indien de Overeenkomst werd gesloten op afstand (e. zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van ECS SOLUTIONS en de Klant bij de aanbieding van de Offerte en de aanvaarding ervan).

 

Conform art. VI.47 WER kan de Klant in dat geval deze Overeenkomst kosteloos en zonder motivering herroepen binnen de 14 (veertien) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de aanvaarding door de Klant van de Offerte.

 

De Klant dient hiertoe ECS SOLUTIONS in kennis te stellen van de beslissing om de Overeenkomst te herroepen binnen de voormelde termijn via (1) het modelformulier gevoegd als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden of (2) een andere ondubbelzinnige verklaring waarin de Klant verklaart de Overeenkomst te herroepen.

 

In geval van herroeping worden de eventueel reeds door de Klant betaalde bedragen door ECS SOLUTIONS terugbetaald binnen de 14 (veertien) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de kennisgeving van de herroeping.

 

Indien de Klant het herroepingsrecht echter uitoefent nadat reeds een deel van de werken zijn uitgevoerd, terwijl de Klant hierom uitdrukkelijk heeft verzocht, is de Klant gehouden deze uitgevoerde werken naar evenredigheid te vergoeden.

 

De Klant beschikt echter niet langer over een herroepingsrecht indien de volledige werken reeds werden uitgevoerd, terwijl de Klant hierom uitdrukkelijk heeft verzocht. Door aanvaarding van de Offerte erkent de Klant het verlies van het herroepingsrecht in voormelde omstandigheden.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

 

 1. Onverminderd afwijkende dwingende wetgeving en behalve in geval van bedrog, opzet of grove fout in hoofde van ECS SOLUTIONS of één van zijn aangestelden, is ECS SOLUTIONS niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt in de niet-naleving van de eigen verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst, tenzij dit, behoudens overmacht, zou leiden tot een uitholling van de Overeenkomst.

 

 1. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die betrekking hebben op de (beperking van) aansprakelijkheid van ECS SOLUTIONS, is ECS SOLUTIONS in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan omwille van het niet volgen door de Klant van instructies / advies gegeven door ECS SOLUTIONS. Alle kosten verbonden aan de herstelling van deze schade zijn ten laste van de Klant.

 

 1. Conform artikel 12 van de Algemene Voorwaarden, is ECS SOLUTIONS enkel aansprakelijk voor zichtbare gebreken / niet-conformiteit indien hiervan schriftelijk melding wordt gemaakt door de Klant aan ECS SOLUTIONS binnen de 5 (vijf) kalenderdagen te rekenen vanaf de Levering. De Klant dient, op straffe van verval van elk verhaal, de rechtsvordering op grond van het zichtbaar gebrek en/of niet-conformiteit alleszins binnen 1 (één) jaar na Levering in te stellen.

 

 1. ECS SOLUTIONS is enkel aansprakelijk voor verborgen gebreken die zich manifesteren binnen 6 (zes) maanden na de Oplevering van de werken. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van elk verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 5 (vijf) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan ECS SOLUTIONS te worden gemeld. De Klant dient, opnieuw op straffe van verval van elk verhaal, de rechtsvordering op grond van het verborgen gebrek binnen 6 (zes) maanden na ontdekking van het gebrek in te stellen. ECS SOLUTIONS is echter in geen geval aansprakelijk indien de Klant het verborgen gebrek zelf herstelt of laat herstellen zonder voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring van ECS SOLUTIONS.

 

 1. Indien ECS SOLUTIONS aansprakelijk is conform artikel 25 en/of artikel 26 van de Algemene Voorwaarden, dan heeft ECS SOLUTIONS steeds het recht één van de volgende remedies naar haar keuze, en naargelang de aard van het gebrek / niet-conformiteit, toe te passen, tenzij de Klant op redelijke wijze aantoont dat de door ECS SOLUTIONS gekozen remedie elk nut voor hem/haar heeft verloren, waarna de remedie wordt toegepast die voor de Klant wel nog nuttig is:

 

 • herstelling van het gebrek / de niet-conformiteit, eventueel gepaard gaande met een vervanging van bepaalde materialen en/of goederen; of
 • prijsvermindering naar evenredigheid met het gebrek / de niet-conformiteit.

 

 1. Het bepaalde in de artikelen 25 t.e.m. 27 van de Algemene Voorwaarden doet echter geen afbreuk aan de wettelijke garantie van 2 (twee) jaar die bestaat in hoofde van de consument voor iedere niet-conformiteit (incl. zichtbare en verborgen gebreken) van welbepaalde goederen omschreven in de wet. Indien de Klant een beroep kan doen op voormelde wettelijke garantie, dient de Klant, op straffe van verval van elk verhaal, het betreffende gebrek / de betreffende niet-conformiteit onmiddellijk en uiterlijk binnen de 2 (twee) maanden na ontdekking ervan schriftelijk aan ECS SOLUTIONS te melden.

 

 1. Het bepaalde in de artikelen 25 t.e.m. 27 van de Algemene Voorwaarden doet eveneens geen afbreuk aan de wettelijke tienjarige aansprakelijkheid in hoofde van ECS SOLUTIONS, welke begint te lopen vanaf de Oplevering.

 

 1. Alle klachten betreffende een factuur van ECS SOLUTIONS dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 8 (acht) kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan ECS SOLUTIONS met nauwkeurige omschrijving van de klacht, bij gebreke waarvan de Klant geacht wordt de factuur te aanvaarden.

 

 1. Indien ECS SOLUTIONS haar eigen verbintenis(sen) tijdelijk of definitief niet (behoorlijk) kan nakomen vanwege een vreemde oorzaak en/of overmacht, dan heeft dit tot gevolg dat ECS SOLUTIONS respectievelijk tijdelijk of definitief bevrijd is van deze eigen verbintenis(sen) en dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade veroorzaakt door deze niet-nakoming.

 

Onder vreemde oorzaak en/of overmacht dient in ieder geval – maar niet limitatief – begrepen te worden:

 

 • de laattijdige levering of het gebrek aan levering van materialen en/of goederen door een leverancier van ECS SOLUTIONS;
 • de situatie waarin een leverancier en/of onderaannemer van ECS SOLUTIONS zich beroept op een overmachtssituatie ten opzichte van ECS SOLUTIONS en dit een invloed heeft op de Overeenkomst tussen ECS SOLUTIONS en de Klant;
 • het onverwacht uitvallen van één of meerdere personen die de werken zouden uitvoeren;
 • overheidsmaatregelen die een invloed hebben op de uit te voeren werken;
 • weersomstandigheden die een invloed hebben op de uit te voeren werken.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 1. De door ECS SOLUTIONS aan de Klant geleverde materialen en/of goederen blijven eigendom van ECS SOLUTIONS, ondanks de Oplevering hiervan, totdat de Klant aan alle betalingsverplichtingen ten aanzien van ECS SOLUTIONS heeft voldaan, hieronder eveneens begrepen betaling van alle eventueel verschuldigde kosten, renten en schadevergoedingen.

 

Voormeld eigendomsvoorbehoud in hoofde van ECS SOLUTIONS doet geen afbreuk aan de risico-overgang naar de Klant die plaatsvindt bij de Oplevering aan de Klant.

 

 1. Het is de Klant verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ECS SOLUTIONS het betreffende materiaal / goed te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan, buiten zijn/haar bedrijf te verplaatsen, te verpanden, dan wel anderszins te bezwaren met één of ander recht zolang ECS SOLUTIONS beschikt over een eigendomsvoorbehoud. Tevens zal de Klant in geval van een (bewarend dan wel uitvoerend) beslag op het aangekochte product waarvoor een eigendomsvoorbehoud in hoofde van ECS SOLUTIONS geldt zowel de beslaglegger als ECS SOLUTIONS hiervan onverwijld informeren.

 

 1. In geval ECS SOLUTIONS haar eigendomsrechten op basis van voormelde bepalingen wenst uit te oefenen, dient de Klant op eerste verzoek van ECS SOLUTIONS het aangekochte product waarvoor een eigendomsvoorbehoud in hoofde van ECS SOLUTIONS geldt aan ECS SOLUTIONS ter beschikking te stellen en verleent de Klant reeds nu onherroepelijk machtiging aan ECS SOLUTIONS, of aan de door ECS SOLUTIONS aan te wijzen personen, de plaats waar het betreffende materiaal / goed zich bevindt te betreden ten einde het mee te nemen.

 

ONTWERPEN EN TEKENINGEN

 

 1. Alle door of in opdracht van ECS SOLUTIONS gemaakte ontwerpen, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, etc. blijven eigendom van ECS SOLUTIONS en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ECS SOLUTIONS niet worden gekopieerd en/of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond en/of op enigerlei wijze worden gebruikt, op straffe van een schadevergoeding van 30% (dertig procent) van het totaalbedrag vermeld op de Offerte.

 

GELDIGHEID

 

 1. De ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van eender welke bepaling of eender welk beding van de Algemene Voorwaarden zal niet leiden tot de ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van respectievelijk het betreffende beding of deze Algemene Voorwaarden in zijn/hun geheel. Indien de geldigheid of de afdwingbaarheid van een bepaling of een beding van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komt, of ernstig wordt bedreigd, zal de betreffende bepaling of het betreffende beding zo worden uitgelegd of vervangen dat de bepaling of het beding op wettige wijze van kracht kan blijven, onder de voorwaarde dat op die manier de bepaling of het beding substantieel dezelfde effecten blijft hebben voor zowel ECS SOLUTIONS als de Klant en dat op die manier de bepaling of het beding de oorzaak of het evenwicht van de Overeenkomst niet teniet doet.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen ECS SOLUTIONS en de Klant is het Belgische recht van toepassing.

 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel VI.83, 23° WER, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, dan wel het vredegerecht van het kanton waarin de maatschappelijke zetel van ECS SOLUTIONS gelegen is, exclusief bevoegd voor eventuele geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, de Offerte en/of de Algemene Voorwaarden.

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2

Boek VI Wetboek economisch recht
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
[hier dient de onderneming, zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
— Besteld op (*)/Ontvangen op(*)……………………………………………………………………………….
— Naam /Namen consument(en)………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
— Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
— Datum …………………………………………………………………………………………………
— Handtekening van consument(en)
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….